Spiffy Entertainment

Figures of Greek Mythology I-O

NAME

Iapetus

Icelus

Ilithyia

Io

Iris

Ixion

Lachesis

Leto

Maia

Medusa

Megaera

Meleager

Melissa

Melpomene

Memnon

Menelaus

Menoetius

Merope

Metis

Minos

Minotaur

Mnemosyne

Momus

Morpheus

Narcissus

Nemesis

Nereus

Nike

Niobe

Nyx

Oceanus

Odysseus

Oedipus

Orion

Orpheus

FATHER/MOTHER

Uranus / Gaea

Hypnos / Pasithea

Zeus / Hera

Inachus / Melia

Thaumas / Electra

Phlegyas / unknown

Zeus / Themis

Coeus / Phoebus

Atlas / Pleione

Phorcys / Ceto

Uranus / none

Oeneus / Althea

Melisseus / unknown

Zeus / Mnemosyne

Tithonus / Eos

Atreus / Aerope

Iapetus / Clymene

Atlas / Pleione

Oceanus / Tethys

Zeus / Europa

White Bull / Pasiphae

Uranus / Gaea

none / Nyx

Hypnos / Pasithea

Cephissus / Liriope

Erebus / Nyx

Pontus / Gaea

Pallas / Styx

Tantalus / Dione

Chaos / none

Uranus / Gaea

Laertes / Antikleia

Laius / Jocasta

Poseidon / Euryale

Apollo / Calliope

CLASS

Titan

Oneiroi

Goddess

Mortal

Goddess

Mortal

Fates

Goddess

Pleiade

Gorgon

Furies

Mortal

Nymph

Muses

Mortal

Mortal

Titan

Pleiade

Goddess

Mortal

Creature

Titaness

God

Oneiroi

Mortal

Goddess

God

Goddess

Mortal

Goddess

Titan

Mortal

Mortal

Mortal

Mortal

DESCRIPTION

Father of Atlas & Prometheus

Made human images in dreams

Goddess of Child Birth

Mother of Epaphus(king of Egypt)

Goddess of the Rainbow

Father of the Centaurs

Determined the length of Life

Goddess of Fertility

Daughter of Atlas & Pleione

Gorgon Sister

Punisher of Crime

Legendary Hero

Fed the infant Zeus

Goddess of Tragedy

King of Ethiopia

King of Sparta

Son of Iapetus

Daughter of Atlas & Pleione

Goddess of Wisdom

Judge of Underworld-AD

Bull-headed Man/Monster

Goddess of Memory

God of Censure & Mockery

God of Dreams

Greek boy who loved himself

Goddess of Divine Justice

Father of Neriads(Sea Nymphs)

Goddess of Victory

Queen of Thebes

Goddess of Night

First God of the Sea

King of Ithica/Hero of Trojan War

King of Thebes

Giant mighty hunter

Great Poet & Musician